Allmänna villkor

1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fodra till följd av avtalet. Ansvaret gäller för sådana presentationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens katalog och broschyrer är bindande för denna. En arrangör får dock dock ändra uppgifter i kataloger och broschyrer innan avtal har inträffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligen informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Beställning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresa, om inte annat särskilt överenskommits. Detta kan dock variera beroende på säsong och om hotellen så kräver en tidigare betalning för att garantera rum.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelse ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgifter som skadestånd om inte detta är skäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan 

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande

3.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvara 5% av resans pris, dock lägst 200 kronor.

3.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 14 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50% av resans pris.

3.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 24 timmar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarar 50% av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell reseskatt.

3.1.5 För sk bilpaketsresor (resor med egen bil, färjetransporter och inkvartering i stugan eller lägenhet), gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan.

3.2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 3.2.1 – 3.2.3 rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kronor. Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet skall inte återbetalas.

3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenären eller dennes makes/makas eller sambos släktingar i rakt upp eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresa men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämras sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.2. Om en annan händelse drabbar resenären eller det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde känt till då denna resan beställdes. Sådan ingripande händer är t.ex brand i den egna bostaden.

3.2.3 Om personen med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.4 Resenären som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1 – 3.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtal eller likvärdig hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigad att mot erläggande av det att arrangören uppgivna tillägget erhålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet. Vid paketresor med buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med höga standard, t.ex. enkelrum istället för dubbelrum.

3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkare och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyrer eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställningen skall belopp som resenären har tillgodo ovan återbetalas utan dröjsmål.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annans om arrangören kan anlita enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelse.

5. Arrangörens ändring före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangören får ändra avtalsvillkor till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.

5.2 Resenären får frånträda avtalet om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att byta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om denna rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelser i första och andra stycket gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd i sådana fall som avses i 5.3  har resenären rätt till skadestånd i sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av arrangören ställt in redan föreligger inte, om arrangören visar 1. Att färre personer än i avtalet angivet miniantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller 2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och var följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören från från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som har anlitat skulle vara fru enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset inträffar kostnadsundersökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsundersökningar om dessa beror på: 1. Ändring i transportkostnader. 2. Ändring i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller 3. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsförminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningarna överstiger 60 kr.

5.6 Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållande på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer om efter avresan en väsentlig del av de avtalande tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang  inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister vid andra fel i de avtalande tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på något som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning Skadestånd enligt villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sak skada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denna har rätt att fodra enligt de nämnda lagarna. Det ligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fodra till följd av avtalet, om han inte inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort mörka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmål.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdlöshet eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna lämpliga lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m.m. Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenären ansvarar för skada. Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m. innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehar av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkning eller tillämpning av avtal genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Särskilda Resevillkor för Paketresor med SunResidence Mauritius Specialisterna. (gäller från 1 okt 2007 och tillsvidare). Anmälningsavgift 2500 :- per person. I vissa fall önskar hotellet en delbetalning för att säkra hotellbokningen då kan anmälningsavgiften blir högre. Detta gäller även vid bokningen av t ex kryssningar, hyra av segelbåt, samt hyra av villa. Här gäller speciellt restriktiva avbeställningsvillkor. När anmälningsavgiften är elagd innebär det att bokningen är bindande för bägge parter. Erhålles ej anmälningsavgiften inom utsatt tid har vi rätt att boka av resan.

Ändring

Vid ändringar eller ombokning då bokningsbekräftelse skickats, uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören belastas, dock lägst 500 :- per ändring om inget annat meddelas vid bokningstillfället. ör ändringar inom 30 dagar före avres kan speciella ombokningsregler gälla. Ändringar som innebär ny avreseort, avresedag eller resemål är att betrakta som avbeställning och nybokning. Namnändring vid platsreservation efter att platstillgång från flygbolag: från 1000 :- per ändring och namn. Slutbetalning/valuta och flygskatteförändringar: slutbetalning skall vara SunResidence tillhanda senast 30 dagar innan avresa. OBS! Undantag kan förekomma gällande slutbetalning. I vissa gällande valutakurs. I samband med slutbetalning sker ev. valutajustering (se punkt 5.5 i de allmänna resevillkoren, arrangörens ändring av reseavtalet). För att garantera dig mot dessa ändringar går det bra att göra slutbetalning redan vid bokningstillfället. Kontakta SunResidence om detta är aktuellt.

Reseförsäkring

Vi hjälper gärna till att förmedla reseförsäkringar hos GOUDA AB  Reseförsäkringar om ni behöver Komplettera t.ex er hemförsäkring. Kontakta oss för separat information.

Avbokningsregler för paketresor

Kostnad i samband med avbokning, utan avbeställningsskydd om inget annat meddelats: Mer än 30 dagar före avresan, 60 dagar vid högsäsong (jul och nyår), debiteras leverantörens avbokningsavgift samt anmälningsavgiften.

 • á 2 500 :- -5 000 :- per person eller annan kostnad som i så fall anges vid bokningstillfället
 • 30 – 7 dagar före avresan, 60 – 30 dagar vid högsäsong: ( Jul & Nyår) 50% av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.
 • Inom 7 dagar före avresan, 30 dagar vid högsäsong (jul och nyår): ingen återbetalning. Jul och nyår säsongen räknas oftast från 15/12 – 10/1

Onyttjade reservationer

Ingen återbetalning sker för arrangemang som ej utnyttjats. Detta gäller t.ex. om man avbryter hotellvistelsen och flyttar från hotellet tidigare än planerat eller inte nyttjar förbokade arrangemang.

Resenärens ansvar:

Resenärens ansvarar för att ta del av gällande resevillkor före köpet och förbinder sig att:

 • Kontrollera att bekräftelsen motsvarar beställningen
 • Kontrollera att för och efternamn på bokningen/tidtabeller/biljetterna stämmer helt överens med namnet i passet. Om de inte är korrekta kan det medföra avvisning vid incheckning på flygplatsen. Kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls, eventuella fel måste omgående rapporteras för vidare åtgärd.
 • Kontakta flygbolaget under resans gång för kontroll av avgångstider. Flygbolaget ändrar ibland tider med kort varsel och det ligger på resenärens ansvar att ta reda på ev. tidigare eller senare flygavgångar på plats.
 • Infinna sig i god tid för incheckning och säkerhetskontroll på flygplatsen
 • Infinna sig i god tid på förbokade hotell och kryssningar
 • Inhämta information om samt bekosta pass, visum, vaccinationer och korrekt valuta.
 • Inhämta och iakkta regler och säkerhetsbestämmelser som fygbolagen kan ha för särskilda destinationer
 • Kontrollera passets giltighetstid. Vi rekommenderar alltid  att passet gäller 6 månader efter hemkomst, vilket är många länders krav.
 • Se över reseförsäkringar. Resenären står själv för eventuella kostnader som kan uppkomma om ovanstående inte följs

Ändring av avtal

Om vi pga. oförutsedda omständigheter skulle bli tvugna  att göra väsentliga ändringar av den beställda resan, resmål eller transportsätt meddelar vi resenären omgående. Resenären beslutar om resan ska genomföras eller om man önskar frångå avtalet.

Förbehåll

Vid ändringar av priser/regler från flygbolag/arrangörer förbehåller vi oss rätten att göra motsvarande ändring gentemot resenären. Prisändringar före avresan kan inträffa pga. ändrade skatter, avgifter  & valutakurser.

Vid ev reklamation

Är resenären inte nöjd med sin inkvartering eller någonting annat som överenskommits i enlighet med reseavtalet och situationen inte kan redas upp direkt mellan SunResidence och resenären då denna är på plats, måste resenären snarast efter hemkomst (max 2 månader) ställa ev. krav till SunResidence. Det är viktigt att på plats ta namn på personer som resenären har att göra med och behålla kvitton för eventuella merkostnader. Vi ansvarar inte för brister som kan bero på försummelse från resenärens sida, tredje person eller omständigheter som vi inte kunnat förutse, undgå eller avvärja vid force majeur. För internationella flygtransporter är ansvaret begränsat med hänvisning till Warszawakonventionen. Flygbolaget har idag även EU regler att följa mot passageraren.

Önskemål under resan

SunResidence kan inte garantera önskemål från resenären som t.ex. placering av rum på hotellet, babycot på flyget, tidig incheckning på hotellet eller liknande.

Sittplatser på flyget

SunResidence garanterar inte förbokade sittplatser på flyget. Flygbolaget har rätt att ändra dessa platser i den mån de behöver innan avresa.

Övriga resevillkor

I övrigt gäller de allmänna resevillkor som övernskommit mellan Konsumentverket och Svenska rese och turistindustrins samarbetsorganisation gällande från 1993 – 02 -02 samt 1994 – 08 – 03. Försenat, försvunnet eller skadat bagage: ligger utanför SunResidence kontroll och vi hänvisar till berörda flygbolagen.

Övriga Reservation er
Vi reserverar oss mot ev flygändringar, tidtabellsändningar, nya flyg- och/eller hotellpriser i samband med ändrade valutakurser, förändrade skatter samt allmänna avgifter. Valutaförändring kan ske fram till slutbetalning. Under högsäsong, mässperioder samt särskilda högtider kan högre hotell- och flygpriser tillämpas samt andra boknings- och betalningsregler.

Resegarantier. Din Trygghet

SunResidence Mauritius Specialisterna har resegaranti ställd vid Swedbank till Kammarkollegiet avreseort.